۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
12: 28 :10
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر