۱۳۹۶ سه شنبه ۳ مرداد
2: 56 :6
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر