۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
7: 11 :16
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر