۱۳۹۵ دوشنبه ۹ اسفند
12: 20 :40
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر