۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد
12: 40 :23
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر